-
Duyurular

GENEL KURUL İLANIDIR

( 3 No'lu ve 03.06.2018 tarihli, Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çalıkoğlu başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği, 

TARİH: 22  HAZİRAN 2018 CUMA GÜNÜ SAAT:15.00'DE
YER : SARAY MH. SANATÇILAR 2. SK. NO:3/A SİLİFKE
(SİLİFKE  YENİ GÜNDEM GAZETESİ )
SEÇİMLİ GENEL KURUL YAPILACAKTIR.
TÜM ÜYELERİMİZ DAVETLİDİR...


Mersin Hava Durumu
Anket
Derneğimizin Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz?


 
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 6,5160   6,5277
EURO 7,2150   7,2280
       
Özlü Sözler
Bir insana yapılacak en büyük kötülük, ona umut verip sonra hiçbir şey olmamış gibi gitmektir. Friends
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 12
Dün: 21
Toplam: 15424
  DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

DERNEK TÜZÜĞÜ

Çaltıbozkır Mahallesi Eğitim, Kültür, Tanıtım, Kalkınma ve Dayanışma Derneği tüzüğüdür.

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Madde 1- Derneğin Adı:“Çaltıbozkır Mahallesi Eğitim, Kültür, Tanıtım, Kalkınma ve Dayanışma Derneği”dir.

Madde 2- Derneğin Yerleşim Yeri: Silifke-MERSİN’dir.

Madde3- Derneğin Merkezi: Silifke-MERSİN’dir.

Madde 4- Derneğin Amacı

a) Çaltıbozkır Mahallesi ve yöresine hizmet gayesi ile, Çaltıbozkır Mahallesi kökenli olanlar ile Çaltıbozkır Mahallesine gönül verenleri bir çatı altında toplamak; onların sosyal, kültürel ve ekonomik hak ve çıkarlarını koruma hususunda bilinçlenmelerine yardımcı olmak.

b) Hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içinde ortak hareket etmelerine, dayanışma içinde olmalarına, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaları hususunda bilinçlenmelerine destek olmak.
c) Mahallemizde çiftçilik ve hayvancılık yapanlar için yararlı olacak faaliyetlerle ilgili çalışmalar yapmak.
d) Yörenin kalkınmasına yönelik olarak Avrupa Birliği, Çukurova Kalkınma Ajansı v.b. kuruluşlardan da faydalanarak; başta tarım ve hayvancılık olmak üzere projeler üretmek, üretilecek projelere danışmanlık hizmeti sunmak,

e) Çaltıbozkır Mahallesi’ne marka değeri katacak çalışmaları teşvik ve öncülük etmek,

f) Çaltıbozkır Mahallesi Sina Sokaktaki eski okul binasını aslına uygun onararak tarihi değerinin korunup sergilendiği bir kültür merkezi haline getirmek. Aynı parseldeki ikinci binayı da onararak dernek faaliyetlerinde kullanmak. Mahallemizde atıl durumda bulunan  okul v.b kamuya ait diğer binaların da resmi kurumlardan izin alınarak dernek faaliyetlerinde kullanılmak amacı tahsisini sağlayarak onarmak

g) Tabii afetlerde zarara uğrayanlara ve muhtaç öğrencilere derneğin imkanları dahilinde aynî ve nakdî yardımda bulunmak.

h) Çaltıbozkır Mahallesi’nde yaşlı ve bakıma muhtaç durumda olanlara derneğin imkanları dahilinde maddi manevi destekte bulunmak.

I) Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak destek sağlamak. 

İ) Mahallemizin kamu hizmetlerinden yeterince yararlanmasını sağlamak amacıyla kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmak.

J) Toplumda çevre bilincinin yerleşmesine öncülük etmek, konu ile ilgili resmi ve sivil kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

Madde 5) Çalışma Konuları
a) Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak.

b) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

 

 

 

 

 

 

 

c) Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek. 

d) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul ve  demirbaşlar edinmek.

e) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, 

f) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 

g) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerle işbirliği yapmak.

h) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 

ı) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler veya fahri temsilcilikler açmak, 

j) Mahallemizde tarihi ve kültürel değer taşıyan eserlerin bakım ve onarımı için vasıflı-vasıfsız işçi çalıştırmak.
k) Dernek internet sitesi  kurabilir, faaliyetleri ilgili gazete, dergi, bülten gibi yayın çıkartabilir, sosyal medya aracılığı ile tanıtım yapabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 6) Üyelik Koşulları

Çaltıbozkır Mahallesi kökenli olup fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek ve tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla veya e-posta yoluyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Çaltıbozkır’lı olmayan ancak Çaltıbozkır’a gönül veren kişilerin üyelik müracaatları, yönetim kurulundan en az iki (2) üyenin teklifi ile değerlendirmeye alınır. Çaltıbozkır Kökenli olmayanların oranı toplam üye sayısının 1/5’ini geçemez. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

 

Madde 7) Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:
a)Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
b) Çıkma ile: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
c)Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir: 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 

3-Yapılan sözlü veya yazılı uyarılara rağmen üst üste bir yıl süreyle üyelik aidatını ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

6-Dernek aleyhinde söylem ve eylemlerde bulunup üyelerin dernekten soğumasını  sağlayıcı, tutum ve davranışlarda bulunmak ve uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarını devam ettirmek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyeliği askıya alınır, ilk genel kurulda salt çoğunluk kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler. 

Madde 8) Dernek faaliyetlerine katılma ve oy hakkı

Her üyenin; Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 9) Üyelerin Yükümlülükleri

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

a)Giriş ve üyelik aidatı ödeme yükümlülüğü.

b)Üyeler, dernek tüzüğüne uymak,dernek amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 10) Dernek Organları

Derneğin Zorunlu Organları;
Genel kurul,
Yönetim kurulu, 
Denetim kuruludur.

Dernek Genel Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 11) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;
a-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
b-Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Ağustos ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

c-Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi Çaltıbozkır Mahallesinde bulunan okul, cami ve kahvehanelerde ilan edilmek, elektronik posta veya SMS yoluyla bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında olağanüstü bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının; geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

d-Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin toplantıda salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Her halükarda Çaltıbozkır’lı olmayan üyelerin oranı 1/5 ini geçemez.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 
Dernek organlarının seçiminde, hazırun listesinde isimi ve imzası bulunanlar oy kullanabilir.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri ile gündemdeki maddelerin kabul veya reddi açık oylama ile yapılır.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgeleri korunmakla ve yeni seçilen yönetim kuruluna üç gün içinde teslim etmekle yükümlüdür.

Madde 12) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a-Dernek organlarının seçilmesi,
b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması, 
f-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 
g-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
h-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 
ı-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
i-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
j-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 
k-Derneğin vakıf kurması ve vakıfa dönüştürülmesi 
l-Derneğin feshedilmesi, 
m-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
n-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 13) Yönetim kurulu beş (5) asıl ve beş(5) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyeleri, haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek, 
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek-işletmek,lokal açmak, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gereli görülen yerlerde temsilcilik ve fahri temsilcilik açılmasını sağlamak,
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporları düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 
8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma veya üyeliğin askıya alınması hususlarında karar vermek, 
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, 
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 14) Dernek Yönetim Kurulu kendi arasında seçim yaparak başkan, başkan yardımcısı ve sayman seçimi yapar.

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. 
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. 
Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. 
Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar. 
Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. 
Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. 

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 15) Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. 
Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. 

 

Dernek Müdürü

Göreve Getirilmesi ve görevden alınması

Madde 16) Genel Kurulca gerekli görülmesi halinde sürekli olarak çalışacak dernek müdürü yönetim kurulu tarafından atanır ve gerekli görüldüğünde görevinden alınabilir. Dernek müdürü tam gün esasına göre çalışır. Kendisine ödenecek ücret ve sair ödemeler yönetim kurulu tarafından tespit edilir. 

Dernek Müdürünün Görev ve Yetkileri

Dernek müdürünün başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1- Dernek merkez teşkilatını yürütmek, her türlü yazışmaları idare etmek, muamelat ve muhasebatın muntazam işlemesini temin etmek.
2- Dernek üye kayıt defterini tutmak. 
3- Dernek teşkilatının bütün faaliyetlerini takip etmek ve bu konuda yönetim kuruluna bilgi vermek. 
4- Her ay fiili harcamalarda hesap tablosunu tanzim ederek genel saymana sunmak.
5- Başta üye aidatları olmak üzere dernek gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak. 
6- Dernek bünyesinde çalışan personel arasında görev dağılımı yapmak, ahenkli ve verimli çalışmaları temin için gerekli tedbirleri almak.
7- Dernek organlarının kararlarını yürütmek ve karar defterlerini tutmak. 
8- Derneğin vergi borçları ile sigorta primleri vb. gibi yasal mutat ödemelerin zamanında yapılmasını temin etmek. 
9- Derneğe ait mal, eşya, demirbaşların muhafazasını ve iyi kullanılmasını sağlamak. 
10- Yönetim kurulunun verdiği yetki sınırları çerçevesinde günlük zaruri harcamalarını yapmak ve derneğin gelirlerini teslim alarak kasada muhafaza etmek ve yönetim kurulunun tespit ettiği miktarın üzerindekinin banka hesabına yatırılmasını sağlamak. 
11- Tüzüğün, yönetmeliklerin ve dernek organlarının kendisine verdiği sair görevleri yerine getirmektir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Derneğin Gelirleri 

Madde 17) Madde Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı:Derneğe ilk giriş ücreti olarak 100 TL’dir. Üyelerden aylık olarak 10 TL veya yıllık 120 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar, 
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6-Diğer gelirler. 

Madde 18) Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim


Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir. 

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 19) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

Derneğin İç Denetimi

Madde 20) Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

Derneğin Feshi ve Tasfiye 

Madde 21) Fesih halinde derneğin adı “Tasfiye halinde Çaltıbozkır Mahallesi Eğitim, Kültür, Tanıtım, Kalkınma ve Dayanışma Derneği  ”olarak kullanılır. Ana tüzüğe göre toplantıya çağrılan genel kurulda, derneğe kayıtlı tüm üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır.İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.Fesih kararı verilmesi halinde derneğin mal, para ve hakları Çaltıbozkır Mahallesindeki benzer amaçlı başka bir derneğe, vakfa veya kalkınma amaçlı kooperatife, öyle bir dernek, vakıf veya kalkınma amaçlı kooperatif olmaması halinde ilçe belediyesine devredilir. Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

Lokal ve Tesis Açma 

Madde 22)  Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir, spor kulübü kurabilir. 

 

Sandık Kurma

Madde 23) Dernek risturn faiz veya sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar

 

Madde 24) Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Madde 25) Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 1) İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Adı Soyadı

Görev Ünvanı 

Hasan ÇALIKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Hatice Gülcan YÜKSEL

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Atalay ÇALIKOĞLU

Sayman

Mehmet KARAZOR

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Asım ÖZÇALIK

Yönetim Kurulu Üyesi

   
   

 

KURUCULAR LİSTESİ: 

1) Hasan ÇALIKOĞLU
2) Mehmet Asım ÖZÇALIK
3) Hatice Gülcan YÜKSEL
4) Azmi ÖZÇALIK
5) Atalay ÇALIKOĞLU
6) Mehmet OKDEMİR
7) Mehmet KARAZOR
8) Mustafa GENÇ
9) Hasan ÇETİNKAYA

 

Bu tüzük 25 (yirmibeş) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir. 

 

 

 

 
 
 
Üye Giriş Paneli
E-posta:      
Şifre:        
Şifremi unutum
Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
   
 
Köşe Yazıları
Son Ziyaretçi Yorumları
mustafa genç
1.Çaltıbozkır Buluşma Şenliğine Katılımlarınızdan Dolayı Teşekkür Ederiz.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız